0512 582 611
Onze visieOnze visieOnze visie
Onze visieOnze visie

Onze visie

Onze visie

VISIE VAN DE SCHOOL

Visie op identiteit
Onze school is een openbare basisschool. De aandacht voor levensbeschouwelijke vorming is verweven in het onderwijs. Omdat onze kinderen uit verschillende landen komen en verschillende geloofsovertuigingen hebben vinden we het belangrijk aandacht te besteden aan de verschillende overtuigingen. We leren kinderen respectvol om te gaan met verschillende culturen en geloofsovertuigingen.

Visie op meertaligheid
Onze kinderen komen binnen met een eigen moedertaal. In deze taal heeft de eerste taalontwikkeling plaatsgevonden en met deze taal heeft het kind de wereld ontdekt. In deze taal communiceert het kind met zijn/haar familie. Soms is een taal de laatste verbinding met het land van herkomst. De eigen taal is een stukje identiteit van het kind. Het inzetten van de eigen taal heeft een positieve uitwerking op het verwerven van een tweede taal. Daarom kiezen wij ervoor de eerste taal van het kind een plek in ons onderwijs te geven (de vorm hiervoor is nog in ontwikkeling).

Visie op traumasensitief lesgeven
Op De Vlinderboom hebben we te maken met kinderen met verschillende culturele achtergronden en ook met diverse vluchtervaringen. Sommige vluchtervaringen zijn zo heftig dat het een trauma tot gevolg heeft. Wij zijn geen deskundigen op dit gebied en gaan dan ook niet de diepte in, maar in ons lesgeven houden we wel rekening met mogelijk trauma. Dit doen we door ruimte te geven om te wennen op school, ruimte te geven voor creatieve uitingen, voorspelbaarheid, competitie elementen te vermijden, rekening te houden met triggers en grenzen van het kind (zie ook beleid traumasensitief lesgeven).

Maatschappelijke visie
Onze kinderen leven in het asielzoekerscentrum of als nieuwkomers in de omliggende omgeving. Voor de kinderen is school in veel gevallen de veilige basis. Wij proberen een pedagogisch veilig klimaat neer te zetten. De meeste kinderen zullen op termijn naar de reguliere basisschool in het dorp/de wijk waar zij wonen gaan. Het is van belang dat wij ze leren functioneren in de Nederlandse democratische maatschappij. We laten de kinderen stapsgewijs integreren op de reguliere school, zodat ze kunnen wennen in de omgeving en zodat de leerkracht het kind leert kennen. Het integreren wordt begeleid door de NT2 coördinator.

Pedagogische visie
Onze leerkrachten zijn van cruciaal belang voor het creëren van een goed pedagogisch klimaat in de school. De kinderen hebben een veilig en gestructureerd klimaat nodig, waar ze zich gewaardeerd en gerespecteerd voelen. De leerkracht is positief en motiverend naar de kinderen toe en zorgt ervoor dat de kinderen het werk zelfstandig en samen met anderen kunnen doen (socialisatie). Daarnaast werken we ook aan het reflecterend vermogen van de kinderen. We leren ze terugkijken op eigen handelen en de consequenties van eigen gedrag te overzien. Hierbij is een goede relatie tussen leerkracht en leerling essentieel.

Didactische visie
Bij ons op school werken alle kinderen op hun eigen niveau. Dit staat omschreven in het OPP. We clusteren de kinderen die op hetzelfde niveau werken in niveaugroepen voor taal-lezen-rekenen. De leerkrachten geven instructies aan de niveaugroepen. Met deze clustering van kinderen is het mogelijk om kinderen samen te laten leren en samen te laten werken. De leerkracht heeft ruimte om naast de instructies af te stemmen op individuele onderwijsbehoeften van de kinderen (bijvoorbeeld verlengde instructie).